Çalışan Hakları
16 Mart 2021


Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonunun  en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının arttırılmasını hedefleyen, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla hastanemiz bünyesinde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.

1- Talep ve şikayetleri kabul eder.
2- Başvuruları değerlendirerek raporlar.
3- Gerekli önleyici ve düzenleyici çalışmaların başlatılmasını sağlayarak başvuru sahiplerine geri bildirimde bulunur.
4- Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
5- Sağlık çalışanına şiddet uygulayanların mutlaka cezalandırılacağı konusunda vatandaşların bilgilenmesini sağlayan pano, afiş ve broşürlerin görebilecek yerlere asılmasını sağlar.
6- Aylık olarak Başhekimliğe rapor sunar.
7-  Hastanemiz çalışanlarına yüksek motivasyon ve güvenli bir ortam sağlayarak, hizmet sunumunda kalitenin  artırılmasına, kurum çalışanları için muhtemel riskleri belirleyerek, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve teknikler geliştirir, gerçekleşen olayların analizini yaparak kuruma özgü tedbirlerin artırılmasını sağlar.

Beyaz Kod Nedir?
Sağlık Bakanlığının kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında  gerçekleşen şiddet olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması  ile olayın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi, beraberinde; gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü  tedbirlerin  alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

Beyaz Kod Birimi Nedir?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan, gerçekleşen şiddet olayları sonrasında “ 1111 “ numaralı telefona 7/24 ulaşılabilen, bildirim üzerine, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıran ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirilmesini sağlayan, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit eden birimdir.

Bildirim ve Süreç Konusunda Bilinmesi Gerekenler
Şiddete maruz kalınması ya da olasılığının oluşması durumunda 1111 nolu telefon aranarak beyaz kod başlatılır. Pager cihazına düşen çağrı üzerine, güvenlik görevlileri olay yerine 3 dakika içerisinde ulaşarak şiddet uygulayan şahıs veya şahısları etkisiz hale getirdikten sonra polis noktasına götürerek olayın çözüme kavuşması sağlanır.
Şiddet mağduru çalışanın şikâyetçi olması halinde karakoldan ekip gelerek ifadesini alır, ya da çalışan karakola götürülerek ifadesi alınır.
Kayıt ve sürecin devamlılığı açısından şiddet uygulayan kişinin kimlik bilgileri (kimlik fotokopisi) alınmalıdır. Olaya müdahale eden güvenlik ekibi tarafından “beyaz kod olay bildirim formu”  doldurularak olay kayıt altına alınır.
İfade verme işlemi tamamlandıktan sonra mağdur çalışan karakol tutanağının bir nüshasını almalı ve fotokopisini tutmuş olduğu hastane olay tutanağına ekleyerek Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi’ne başvurmalıdır. Şayet yukarıda belirtilen süreç gerçekleşmemiş beyaz kod bildirimi yapılmamış/yapılamamış ise vakit kaybetmeksizin polis noktasına gidilerek suç duyurusunda bulunulmalı ve adli süreç başlatılmalıdır. Yine ifade verme işlemi tamamlandıktan sonra mağdur çalışan, ifade tutanağının bir nüshasını almalı ve fotokopisini Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine teslim etmelidir. Eğer tanık varsa “Olay Tutanağı”na isim ve imzasının alınması önem arz etmektedir. İlgili çalışanın talep etmesi durumunda Sağlık Bakanlığımız avukatlarınca 28.04.2012 tarih ve 28277 sayılı yönetmelik gereğince hukuki yardım sağlanır.

Hasta ve Hasta Yakınlarının Bilgilendirilmesi;
a) Hasta ve hasta yakınlarının ilk olarak nereye müracaat edecekleri, hangi işlemler ve tedavinin yapılacağı, tetkik ve tahlillerin nerede yapılacağı, beklemeleri gerekiyorsa ne kadar süreyle bekleyecekleri gibi konularda bilgilendirme süreçleri gözden geçirilerek eksiklikler varsa tamamlanacaktır. Bu amaçla acil servisler başta olmak üzere hastanın durumu ile ilgili hasta ve/veya hasta yakınlarını bilgilendirmek üzere “hasta bilgilendirme alanları” güçlendirilerek ve hangi durumlarda, ne sıklıkta ve kim tarafından bilgilendirme yapılacağı belirlemek.
b) Vatandaşı şiddete uğrayan sağlık personelinin hizmet vermekten çekilme hakkının bulunduğu, böyle bir durumda hizmet alma sürecinin aksayabileceği konusunda bilgi vermek.
c) Vatandaş, sağlık çalışanına yönelik şiddet uygulayanların mutlaka yargılanacağı ve cezalandırılacağı konusunda (pano/afiş/broşürler gibi vasıtalarla) bilgilendirecektir. Hizmetten çekilme Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir. Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir. Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verir. 
Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilecektir.

Her türlü sorularınız için;
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimini arayınız.
İletişim: 0312 356 90 00/1445