Hizmetlerimiz
08 Şubat 2022


 • Poliklinik

 • Servis yatan hasta

 • Yoğun bakımlar günlük vizit

 • Tıbbi atık

 • Enfeksiyonla ilgili personel eğitimi

 • Personel sağlık taraması

 • Çalışan güvenliği

 • Sürveyans ve kayıt

 • Antibiyotik kullanımının kontrolü

 •  Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon

 •  Sağlık çalışanlarının Enfeksiyon hastalıkları yönünden taraması

 •  Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü

 •  Enfekte ve kolonize hastaların tespiti, uygun izolasyon önlemlerinin alınması; salgın incelenmesi ve önlenmesi;

 •  Ameliyathane, acil, laboratuvar ve endoskopi ünitelerinde enfeksiyon kontrolü

 • Hastane enfeksiyonları önlemeye yönelik uygulamalarla ilgili tüm sağlık personelinin bilgilendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerini planlamak ve sağlık taramalarının yapılması

Enfeksiyon Kontrol Komitesi İşleyiş

Hastanemizde EKK (Enfeksiyon Kontrol Komitesi) kararı ile aktif seçici sürveyans (Eğitim almış enfeksiyon hekim ve hemşireleri tarafından hastane enfeksiyonları EKK'nın seçmiş olduğu birimlerde hastaya ve laboratuvara dayalı olarak) yapılmaktadır. EKK'nın seçmiş olduğu ameliyatların günlük takibi yapılarak istatistiği tutulmaktadır.

Günlük sürveyans verilerinin toplanması amacıyla tüm YB üniteleri ve EKK'nın belirlemiş olduğu sürveyans kapsamındaki klinikler gezilir.

Yoğun Bakım ünitelerinde; Enfeksiyon hekimi ve EKK hemşiresi tarafından günlük tüm hastaların hastane enfeksiyonları açısından klinik değerlendirmeleri yapılır (Hasta hipertermi, hipotermi, sekresyon artışı, sekresyonun rengi, akciğer infiltrasyonu ,bası yarası varlığı-derecesi, invaziv kataterlerinin enfeksiyon yönünden değerlendirilmesi, kültürlerindeki mikroorganizma üremeleri vb.. gibi kriterler açısından değerlendirilir). Tüm veriler "YBÜ Erişkin Hasta Formu"na kaydedilir. Kültürlerindeki üremeler nedeniyle izolasyon uygulamalarını gerektiren hastalar klinik sorumlu hekimi ve hemşiresine bildirilir, gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Kliniklerde; İnvaziv araç bulunan hastaların kaydı yapılır, hastalar invaziv araç ilişkili katater enfeksiyonları açısından değerlendirilir. Veriler "İnvaziv Araç İlişkili Hastane Enfeksiyonları Takip Formu"na kaydedilir. Kültürlerindeki üremeler nedeniyle izolasyon uygulamalarını gerektiren hastalar klinik sorumlu hemşiresine bildirilir, gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Cerrahi kliniklerde; EKK' nin belirlemiş olduğu cerrahi operasyon uygulanan hastalar cerrahi alan enfeksiyonları açısından değerlendirilir (Hastanın operasyon bölgesi kızarıklık, ısı artışı, akıntı, vb. kriterler). İlgili klinik Uzmanı tarafından başlanan antibiyotiklerin takibi yapılır. Değerlendirilen tüm veriler "Cerrahi Girişim Takip Formu"na kaydedilir.

YB Ünitelerinin ve kliniklerin temizlik odaları, temizlik malzemeleri ve temizlik personellerinin çalışması klinik sorumlu hemşiresi eşliğinde denetlenir. Eksik görülen konularda temizlik personeline yerinde eğitim verilir.

Diyaliz ünitesi enfeksiyon kontrol önlemleri ve çalışan güvenliği açısından değerlendirilir.

Gün içerisinde toplanan tüm bu veriler Enfeksiyon Kontrol Hekimiyle tartışılıp "Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)"na veri girişi yapılır.

Haftalık ve aylık yapılması planlanan işler yapılır. Eğitim planındaki birim içi ve genel eğitim konularına yönelik araştırmalar yapılarak eğitim slaytları hazırlanır.