Meslek Hastalıkları Kliniği
25 Nisan 2023

GENEL BİLGİLER:

Altyapı ve donanım

Hastanemizde kurulmuş olan İş ve Meslek Hastalıkları Eğitim Kliniği’, Türkiye’de bir ilktir. Konunun önemini kavrayanlar tarafından kıymetli bir sosyal sorumluluk projesi olarak algılanmalıdır.  Ayrıca poliklinik hizmetleri verilmektedir. Büyük bir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan hastanemizin her türlü tıbbi altyapı ve donanımından yararlanılmaktadır.

Hizmetler

  • İşe giriş muayeneleri

İşe giriş muayeneleri, kişinin yeni başlayacağı bir işe sağlık yönünden uygunluğunu, yapacağı işin de kendisine uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapılan başlangıç muayeneleridir. Kısaca ”işe uygun işçi, işçiye uygun iş” diye özetlenebilecek sonucun elde edilmesi amacını taşır.

  • Periyodik muayeneler

Çalışanlarda periyodik muayenelerin, yani aralıklı sağlık kontrolü muayenelerinin yaptırılması işverenin yükümlülüğündedir. Ücreti de Sağlık Uygulama Tebliği tarifesi üzerinden işveren tarafından ödenir. İşveren, periyodik muayenesi yapılacak olan çalışanlarının isim listelerini, mesleklerini, çalıştıkları bölümleri, işyerinde maruz kaldıkları risk faktörlerini (tozlar, gazlar, dumanlar, buharlar, gürültü, mekanik risk faktörleri,vd) bildiren bir talep yazısı ile başhekimliğimize başvurur. Ücreti hesaplanıp kendisine bildirilir. Bunun ödenmesinden sonra, uygun gruplar halinde muayene randevuları verilir.  Çalışanlar Meslek Hastalıkları Polikliniğimizde muayene edilip, tetkikleri tamamlanarak periyodik muayene raporları düzenlenir ve işverene ulaştırılır. Meslek hastalığı tanısı, şüphesi ya da mesleğe bağlı olmayan bir sağlık sorunu saptanan çalışanların bundan sonraki tetkik ve tedavileri, sigorta kapsamında, ücretsiz olarak sürdürülür.

  • Meslek hastalığı şüpheli muayeneleri

İşyeri hekimi ya da muayeneyi yapan herhangi bir hekim tarafından kişide meslek hastalığı veya mesleğinden etkilenme olduğu düşünülüyorsa, ileri tetkik ve kesin teşhisin sağlanması için kliniğimize gönderilebilir. Bu hastalar ayaktan ya da yatırılarak tetkik ve gerekiyorsa tedavi edilirler ve durumlarına uygun sağlık kurulu raporları düzenlenir.

  • Yataklı tedavi hizmetleri

İleri tetkik ve tedavi gerektiren hastalar, kliniğimizde yatırılarak değerlendirilirler. Tanı ve ayırıcı tanı sorunu olan hastalarda bronkoskopi ve diğer bazı tanısal zor girişimsel işlemler gerekebilir. Bu hastalar yatırılarak, yakın gözlem altında değerlendirilirler. Özellikle solunum yetmezliği gelişmiş olan mesleki akciğer hastalığı olan hastalarımız da yatırılarak tedavi edilmektedirler.

  • Meslek hastalığı yasal tanısı ve maluliyet değerlendirmesi

Meslek hastalıkları, kişiye bazı yasal haklar sağlamaktadır. Bu yasal boyut nedeniyle, var olan bir hastalığın mesleki olup olmadığının değerlendirilmesi, önem kazanmaktadır. Hastalığın mesleki olduğuna karar vermekle de iş bitmez; bundan sonra da hastalığın kişinin çalışma kapasitesinde kayba neden olup olmadığı, yani maluliyeti değerlendirilir. Tüm bu değerlendirmeler Sağlık Kurulu raporu ile kayıt altına alınıp, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilir ve hastanın hakları ile ilgili yasal süreç başlatılmış olur.

  • ILO pnömokonyoz okuyuculuğu
  • Eğitim hizmetleri
  • Tıbbi bilirkişilik

HASTA POTANSİYELİ : Akciğer Kanseri, Astım, KOAH, İntertisyel Akciğer Hastalıkları , Pnömoni , Solunum Yetmezliği, Pulmoner Emboli, Plevral Sıvı gibi göğüs hastalıkları hastaları yatırılarak gerekli ileri tetkikleri yapılır. Bunlar; bronkoskopi, torasentez, plevra biyopsisi, arter kan gazı, non invaziv mekanik ventilasyon gibi girişimsel işlemlerdir. Ayrıca acil servise başvuran hastalar muayene edilir ve yatışı yapılır.

ODA SAYISI :Kliniğimizde 3 kişilik 7 oda bulunmaktadır

YATAK SAYISI : Kliniğimizde 21 adet yatakla hastalara hizmet vermekteyiz.