Sivil Savunma
07 Şubat 2022

1. GÖREVİN KISA TANIMI : Savaşta, Doğal Afetlerde ve Büyük yangınlarda sabotaj v.b. olağanüstü durumlarda can ve mal kaybını en az seviyeye indirmek için yapılan tüm çalışmaları kapsar.

2. GÖREVİ : a). Sivil Savunma Planını Hazırlamak ve onaylanmasını sağlamak.

b). Sivil Savunma Servislerini kurmak ve servislerde görevlendirilen

ekip personelinin eğitimlerini vermek ve devamlı güncel tutmak.

c). Hastane personeline Sivil Savunma ile ilgili konularda eğitim vermek.

d). 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

ve 5188 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliklerde belirtilen yetkilere sahiptir.

e). Özel Güvenlik biriminin kontrol teşkilatında görevlidir.

f). Görev alanına giren konularda verilen işleri ve mevzuatça sabit işleri yerine

getirmekten hiyerarşik amirine (Hastane Yöneticisi) karşı sorumludur.

Ayrıca görev, yüksek düzeyde başkalarının denetim ve kıymetli evrak, gizli

belge ve evrak ile ilgili sorumluluklara da sahiptir.

g). Yangın ile ilgili hastane personeline yılda en az bir defa eğitim vermek ve

yılda en az bir defa yangın tatbikatı yaparak hastane personelini bilgilen-

dirilmesini sağlamak.

h). Hastane güvenliğinin sağlanması için gerekli kapalı alan ve açık alanlarda

kamera sisteminin kurdurulmasını ve bunların çalışmalarını kontrol etmek.

ı). Yangınlara karşı, Yangın Alarm Santrallerinin devamlı faal durumda çalış-

ması için periyodik kontrollerini yaptırmak ve denetlemek.

i). Hastane Afet Planı (HAP) Sekreterya görevini yürütmek.