Enfeksiyon Kontrol Birimi
07 Şubat 2022

Yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi kurulmuştur.
Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sürveyans ve kayıt,
b) Antibiyotik kullanımının kontrolü,
c) Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon,
d) Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları,
e) Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin
hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü

ENFEKSİYON   KONTROL HEMŞİRESİ:

Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin bir üyesi olarak, hastane enfeksiyonlarının tespit edilmesi, analiz edilmesi, yorumlanması, önlemlerin alınması ve uygulanması amacıyla sürveyans yapar. Sürveyans verilerine ve yaptıkları gözlemlere  göre ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olup, gerekli eğitim (izolasyon, temizlik, dezenfeksiyon…) ve danışmanlık yapar. Sürveyans verilerini kayıt altına alır ve UHESA girişlerini yapar. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygun olarak yürütülüp, yürütülmediğini kontrol eder. Enfeksiyon kontrolü ile ilgili kalite çalışmalarına katılır.