Psikolog
30 Temmuz 2020

Psikolog

GÖREV YERİ : D BLOK (TBC-ÇİD TBC SERVİSLERİ)

KLİNİKLERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Çeşitli tıbbi nedenlerden ötürü geçici ruhsal belirtiler gösteren hastalara yardımcı olabilme ve bu tür tepkilerin oluşmasını önleyebilme amacı ile kliniklerde şu çalışmalar yapılır:

-Uygun gözlem ve görüşme teknikleriyle hasta ve hastalığın seyri izlenerek ön bilgi edinilir,anamnez alınır.Psikolojik destek,rehabilitasyon ve psiko-eğitim çalışmaları yapılarak danışanın hastalığı ve tedavisi konusunda içgörü kazanması sağlanır.Gerektiğinde danışanın var olan bakış açısını ve davranış kalıplarını değiştirmesine,yeni yaklaşım biçimleri geliştirmesine yardımcı olunarak tedavi sürecine ve hastane ortamına yönelik uyumsuzluğunun giderilmesine çalışılır.

-İlgili servislerin düzenli takibi sonucu belirlenen ve konsültasyon formuyla bildirilen hastaların sorunlarla baş etme gücü danışmanlık sürecinde desteklenerek ruhsal yetersizliğin ve uyumsuzluğun anlaşılıp azaltılmasına çalışılır.Çeşitli davranım bozukluklarının nedenleri belirlenerek danışanın kendisini tanımasına, gerçekçi kararlar alıp amaçlarını saptamasına,kapasitesine uygun düzeyde gelişimi yakalamasına ve ruhsal dengenin korunarak adaptasyonun sağlanmasına yardımcı olunur.

-Görüşmelerden,testlerden,kayıtlardan ve referans malzemelerinden faydalanılarak hastanın bilişsel,psiko-emosyonel ve davranışsal sorunları etiyolojisi ile birlikte değerlendirilir. Bulgular ilgili hekimle paylaşılarak duygusal, zihinsel, bedensel sağlığımızı, sosyal ve cinsel hayatımızı, kazancımızı, başarımızı kısaca hayatımızın her alanını etkileyen ruhsal hastalıkların tanı ve tedavisine yardımcı olunur.

-Çeşitli rahatsızlıkların psikolojik belirtilerine göre mesleki bilgi,beceri ve yöntemler kullanılarak bireysel terapiye alınan hastalarla durumlarının gerektirdiği ölçüde ve süreklilik içeren bir proğram dahilinde planlanan aralıklarla psikolojik destek amaçlı görüşmeler yapılır. Genel sağlığın korunmasına,rahatsızlıkların önlenip ruhsal sorunların aşılmasına, psikolojik dayanıklılık sınırlarının ve uyum becerilerinin artmasına,kendilerini gerçekleştirme sürecinde farkındalık kazanarak değişim ve gelişimin yaşanmasına yardımcı olunur.

1

-Tanı konulmadan önceki belirsizlikten ve hastalığın olumsuz seyrinden kaynaklanan anksiete ve depresyon durumlarında benliğin güçlendirilmesi hedefli destekleyici görüşmeler yapılır,danışanlarla sorunlarının tedavisi değerlendirilip yorumlanır.Nevrotik ve psikotik semptomlar gözlemlenen hastalara psikiyatrik konsültasyon önerilir.

-Tüberkülozun tedavi edilebilir ve önlenebilir bir sağlık sorunu olduğu izah edilerek paniklemeksizin ve geciktirilmeksizin tıbbi müdahalenin kabulüne yardımcı olunur.

-Epidemik yönüyle veremin bulaşıcılık düzeyinin en aza indirgenmesi ve iyileşme sürecine hız verilmesi açısından maske takılması,bulunulan ortamın sık sık havalandırılması,hekim kontrolünde belirlenen süre ve miktarda düzenli ilaç takibinin sağlanması ve tedavinin bir gün dahi aksatılmaksızın vaktinde alınmasının önemi açıklanır.

-Hastanın rahatsızlığını kabullenmeyerek tedaviden kaçması ya da sorununu çevresinden saklaması durumunda eğitici-öğretici ve destekleyici nitelikte psikolojik görüşmeler yapılarak adaptasyon sürecine yardımcı olunur.

-Tedavinin uzun dönemli olmasından dolayı hasta,zamanla tıbbi ekibe ve desteğe karşı güvensizlik geliştirip iyileşemiyeceği kaygısını yaşayabilmekte ya da inkar mekanizmasını kullanarak hastalığını basite indirgeyip “ benim bir şeyim yok ” düşüncesi ile tedaviyi yarım bırakabilmektedir.Danışmanlık sürecinde veremin ruh sağlığına etkisi,hastanın olumsuz gelecek beklentisi ve bilişsel çarpıtmaları belirlenerek farkındalığı artırılır,hasta-hekim dayanışmasının önemine değinilerek sağlığa öncelik verilmesi ve tedaviye yardımcı olunması sağlanır.

-Yatış ve tedavi sürecindeki tıbbi müdahale ve işlemler öncesi yaşanılan kaygının azaltılmasına yönelik relaksasyon çalışması yapılarak hasta rahatlatılmaya çalışılır.

-Tedavisi tamamlanarak taburcu edilecek hastanın yeniden sosyal çevresine uyumuna yardımcı olunur ve çıkış sonrası Verem Savaşı Dispanseri ile bağlantılı olarak tıbbi kontrollerin aksatılmamasının önemine işaret edilir.

-Ruh sağlığı alanında mesleki tanıtım yapılarak zorlanma hallerinde gereksinim duyulduğunda çaresizliğe düşülmeksizin destek birimlerinden yararlanılması önerilir.Kısa süreli gelişimsel krizlerden depresyon,kaygı bozuklukları,fobiler ya da şizofreni gibi daha ağır ruhsal sorunlara dayanan problemlerin belirlenmesine ve tedavisine yardımcı olunur.

-Olumlu düşünme alışkanlığının tedavi sürecine katkısı üzerinde durularak belirlenen sorunların büyütülmeksizin değerlendirilmesine ve çözüm odaklı yaklaşımın seçilerek iyilik halinin geliştirilmesine destek sağlanır.

-Alkol,sigara ve madde kullanımına yüklediği anlamlarla yüzleştirilen hastanın vücut direncini kırıp tedaviyi ketleyen negatif alışkanlıklarının sonlandırılmasına ve daha da iyiye götürüp destekleyen yeni davranımların çoğaltılmasına çalışılır.

2

-Uğraşı tedavisinin içsel sıkıntının giderilmesindeki olumlu yansıması vurgulanarak günlük yaşamın gerçekçi ve verimli biçimde düzenlenmesi,geliştirip kazandıran hedeflerin belirlenmesi,ilgi ve isteğin canlı tutularak hobi ve seçeneklerin geliştirilmesi üzerinde durulur.

-Gelecek endişesi ve ölüm beklentisinin giderilmesine yönelik kaygı azaltma amaçlı psikolojik görüşmeler yapılır ve “ onay görmüş ” tüberküloz konulu bilgilendirici broşür verilerek hastanın rahatlamasına çalışılır.

-Hastanın yaşına uygun duygusal olgunluğu , oturmuş kimlik duygusu,kendisi ve çevresi ile uyumu, üretkenliği, zihinsel ve ruhsal işleyişi,sosyal işlev,etkinlik ve yaşama katılım tarzı,gerçeklik algısı , hayat koşullarına eleştirel ve esnek yaklaşımı değerlendirilerek olumlu benlik algısının güçlendirilmesine , pozitif öz telkin ve cesaretin geliştirilmesine destek olunur.

-Hastaların günlük yaşayış ve davranışları izlenerek bulgular değerlendirilir.Bildirilen görüş,öneri ve beklentiler dikkate alınarak hasta-çalışan ilişkilerinin,tedavi ve bakım olanaklarının etkili biçimde gelişmesine katkı sağlanır.

-Hastanın relaksına yönelik nefes ve gevşeme teknikleri üzerinde durulur,durumuna uygun beden egzersizi önerilir.

-Hastaların stres belirtilerine,doyum,uyum ve verimliliklerine,verilen tedavi hizmetlerinin etkililiğine yönelik çalışmalar yapılarak yaşam kalitesi ve tatmini açısından dengeli,ölçülü ve sakin bir hayat çizgisinin izlenmesine,yeterli öz bakım,düzenli beslenme ve uyku alışkanlığının geliştirilmesine destek sağlanır.

-Hasta yakınları,hastaya yaklaşımları açısından bilgilendirilir.Koruyucu ruh sağlığı çalışmaları çerçevesinde basit uyum sorunlarının engellenmesi ve erken müdahaleden bir kurumda yatmayı gerektirecek daha ciddi problemlere, ani psikolojik sapmalara kadar varan farklı vakalarda psikolojik takip, değerlendirme ve yönlendirme yapılır.

-Bir yardım ilişkisi,bir dizi etkinlik ve verilen hizmetler bakımından özel bir alan olarak tanımlanan psikolojik destek biriminde hasta takip ve değerlendirmeleri psikolojik görüşme formları halinde dosyalanır ve tedavi defterine yazılarak kayıt altına alınır.

Non-servisler,kemoterapi ünitesi ve cerrahi servisler:Hastalara psikolojik destek verilmektedir.Düzenli aralıklarla psikolojik görüşmeler yapılmaktadır.Gerektiği taktirde hastalar psikiyatrik tedaviye yönlendirilmektedir.Talepleri doğrultusunda hasta yakınlarıyla da görüşmeler yapılmaktadır.

Dahili Telefon: 7538

Birim Sorumlusu

Psikolog

Naciye HAYTA

Psikolog

Hafize KUTLAY

Psikolog

Mesudiye GENÇASLAN

Psikolog

Seda ONUR

Psikolog

Nurcan EGESEL